Νόμοι και Κανονισμοί

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Ο περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμος του 2015 22/09/2020

Νόμοι και Κανονισμοί Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Νομοθεσία 22/09/2020
Κανονισμοί
Ακαδημαϊκό Προσωπικό 22/09/2020
Δίδακτρα 22/09/2020
Διοικητικό Προσωπικό 22/09/2020
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες 22/09/2020
Εκλογή, Ανέλιξη και Ανανέωση Συμβάσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού 22/09/2020
Επίτιμοι Διδάκτορες 22/09/2020
Ερευνητικές Μονάδες 22/09/2020
Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων 22/09/2020
Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων κατά Σχολή 22/09/2020
Μεταπτυχιακές Σπουδές 22/09/2020
Ομότιμοι Καθηγητές 22/09/2020
Όργανα του Πανεπιστημίου 22/09/2020
Πειθαρχικός Έλεγχος Ακαδημαϊκού και άλλου Προσωπικού 22/09/2020
Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη 22/09/2020
Συντάξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού 22/09/2020
Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών 22/09/2020

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Νομοθεσία
O περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 - Ν. 35 (Ι)/2010 22/09/2020
Ο περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Νόμος 234 (Ι) του 2002 22/09/2020
Κανονισμοί
Οι Περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Συνταξιοδοτικά Δικαιώματα Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού) Κανονισμοί του 2010 – ΚΔΠ 275/2010 22/09/2020
Οι Περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση και Ανέλιξη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού) Κανονισμοί του 2010 – ΚΔΠ 276/2010 22/09/2020
Οι Περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 2010 – ΚΔΠ 277/2010 22/09/2020

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Νομοθεσία
Ανεπίσημη Κωδικοποίηση των περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 2003 – 2011 22/09/2020
Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος 198 (Ι) του 2003 22/09/2020
Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος 74(Ι) του 2005 22/09/2020
O περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος 79(Ι) του 2007 22/09/2020
Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος 105(Ι) του 2007 22/09/2020
Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος 133(Ι) του 2007 22/09/2020
Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος 114(Ι) του 2008 22/09/2020
Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος 6(Ι) του 2010 22/09/2020
Κανονισμοί
Σχολές και Τμήματα κατά Σχολή – ΚΔΠ 558/2005 22/09/2020
Σχολές και Τμήματα κατά Σχολή – ΚΔΠ 415/2007 22/09/2020
Σχολές και Τμήματα κατά Σχολή – ΚΔΠ 398/2008 22/09/2020

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Νομοθεσία
Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμος 109 (Ι) του 2005 22/09/2020
Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος 197 (Ι) του 2007 22/09/2020
Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος 90 (Ι) του 2008 22/09/2020
Ο Περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος 75(I) του 2010 22/09/2020
Ο Περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος 115(I) του 2010 22/09/2020
Ο Περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος 74(I) του 2011 22/09/2020
Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία, και Έλεγχος) Νόμος του 2005 (109(I)/2005) (ανεπίσημη ενοποίηση) 22/09/2020

Κανονισμοί

Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος που μπορεί ή πρέπει να ρυθμίζεται με βάση τις διατάξεις των περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων Νόμων. Μέχρι τώρα δεν έχουν εκδοθεί Κανονισμοί για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια.

Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Eνοποιημένη νομοθεσία 1996 -2019 περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 31/05/2021
Οι περί Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κριτήρια και Επίπεδα Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης Κλάδων Σπουδών) Κανονισμοί του 1996 22/09/2020
Οι περί ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (τέλη και δικαιώματα) κανονισμοί 1998 και 2008 22/09/2020
Οι περί ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (εγκαταστάσεις και εξοπλισμός) Κανονισμοί του 1990 22/09/2020

Άλλοι Νόμοι

Οι περί Διεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας Νόμοι του 2000 έως 2004

Οι περί Διεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας Νόμοι του 2000 έως 2004, αποτελούνται από το βασικό Νόμο 180(Ι)/2000 και τους Τροποποιητικούς Νόμους 54(Ι)/2001, 85(Ι)/2001 και 30(Ι)/2004. Οι πιο πάνω νόμοι προνοούν για τον τρόπο διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων και καθορίζουν τις διαδικασίες υποβολής των αιτήσεων, της ετοιμασίας των δοκιμίων, της βαθμολόγησης των γραπτών και της κατανομής των θέσεων. Προβλέπουν επίσης για την έκδοση του Οδηγού Εξετάσεων κάθε έτος που περιέχει το πρόγραμμα των εξετάσεων και λεπτομερή στοιχεία για την εξεταστέα ύλη, τα τμήματα των ΑΑΕΙ της Κύπρου και της Ελλάδας και άλλες πληροφορίες.

Οι περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμοι του 1996 έως 2004

Οι περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμοι του 1996 έως 2004, αποτελούνται από το βασικό Νόμο 68(Ι)/1996 και τους Τροποποιητικούς Νόμους 48(Ι)/1998, 111(Ι)/2000, 219(Ι)/2002, 38(Ι)/2003 και 1(Ι)/2004. Οι πιο πάνω νόμοι προνοούν για την ίδρυση του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), τα μέλη του οποίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Οι περί Διεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας Νόμοι του 2000 έως 2004

Οι περί Διεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας Νόμοι του 2000 έως 2004, αποτελούνται από το βασικό Νόμο 180(Ι)/2000 και τους Τροποποιητικούς Νόμους 54(Ι)/2001, 85(Ι)/2001 και 30(Ι)/2004. Οι πιο πάνω νόμοι προνοούν για τον τρόπο διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων και καθορίζουν τις διαδικασίες υποβολής των αιτήσεων, της ετοιμασίας των δοκιμίων, της βαθμολόγησης των γραπτών και της κατανομής των θέσεων. Προβλέπουν επίσης για την έκδοση του Οδηγού Εξετάσεων κάθε έτος που περιέχει το πρόγραμμα των εξετάσεων και λεπτομερή στοιχεία για την εξεταστέα ύλη, τα τμήματα των ΑΑΕΙ της Κύπρου και της Ελλάδας και άλλες πληροφορίες.

Οι περί Αναγνώρισης Διπλωμάτων ή Τίτλων Αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων και Άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Εξωτερικού Νόμοι του 1993 έως 2003

Οι περί Αναγνώρισης Διπλωμάτων ή Τίτλων Αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων και Άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Εξωτερικού Νόμοι του 1993 έως 2003, αποτελούνται από το βασικό Νόμο 41(Ι)/1993 και τους Τροποποιητικούς Νόμους 69(Ι)/1996 και 69(Ι)/2003. Οι πιο πάνω νόμοι προνοούν για την αναγνώριση τίτλων που απονεμήθηκαν από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού ή από άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, του οποίου τα διπλώματα ή οι τίτλοι αναγνωρίζονται στην Κύπρο, για σκοπούς πρόσληψης και προαγωγής στη δημόσια υπηρεσία, στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, στα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου ή σε άλλους οργανισμούς δημόσιου δικαίου και στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στις Δυνάμεις Ασφάλειας της Δημοκρατίας νοουμένου ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο περί Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Διπλωμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που Πιστοποιούν Επαγγελματική Εκπαίδευση Ελάχιστης Διάρκειας Τριών Ετών Νόμος του 2002

Ο πιο πάνω Νόμος, με αριθμό 179(Ι)/2002, εφαρμόζεται στους υπηκόους ξένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν να ασκήσουν, ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί, επάγγελμα που είναι κατοχυρωμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία και σκοπό έχει να εναρμονίσει την κυπριακή νομοθεσία με την "Οδηγία 89/48/ΕΟΚ". Ως αρμόδιος φορέας, στον οποίο πρέπει να υποβάλλονται οι αιτήσεις, καθορίζεται με το Νόμο το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/ Ουνέσκο για την Αναγνώριση Προσόντων σχετικά με την Ανώτερη Εκπαίδευση στον Ευρωπαϊκό Χώρο Κυρωτικός Νόμος του 2001

Με τον πιο πάνω Νόμο, με αριθμό 24(ΙΙΙ)/2001, κυρώνεται η Σύμβαση την οποία υπέγραψε η Κύπρος με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 57.401 ημερομηνίας 18.2.1998. Ο Νόμος καθορίζει τις βασικές αρχές που σχετίζονται με την αξιολόγηση των προσόντων, την πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση και τους μηχανισμούς αξιολόγησης προσόντων από τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τους μηχανισμούς εφαρμογής των προνοιών της σύμβασης.