Στατιστικά Στοιχεία

Η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), προχώρησε στη Χαρτογράφηση του Εκπαιδευτικού Πεδίου της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Συγκεκριμένα η ΔΑΕ συνέλεξε στοιχεία από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου (Πανεπιστήμια και Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) μέσα από τα οποία παρουσιάζονται οι αριθμοί των φοιτητών/τριών (Κύπριων, Ευρωπαίων και Αλλοδαπών) ανά Κύκλο και Κλάδο Σπουδών, καθώς και οι προτιμήσεις τους ανά Κύκλο και Κλάδο Σπουδών.

Μετά από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι το σύνολο των φοιτητών/τριών που σπουδάζουν στην Κύπρο, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (στοιχεία εαρινού εξαμήνου 2020), ανέρχεται στους 53.262, εκ των οποίων 39.203 φοιτούν σε Πανεπιστήμια και 14.059 σε Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Όπως φαίνεται στο Γράφημα 1, στα Προγράμματα Σπουδών ενός μέχρι τριών ετών των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης φοιτούν 5.421 άτομα, στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Πανεπιστημίων φοιτούν 19.271 άτομα, στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης φοιτούν 7.213 άτομα, στα Προγράμματα Μεταπτυχιακού επιπέδου των Πανεπιστημίων φοιτούν 18.470 άτομα, ενώ στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης φοιτούν 1.338 άτομα. Στα Προγράμματα Διδακτορικού επιπέδου των Πανεπιστημίων φοιτούν 1.462 άτομα, ενώ στα αντίστοιχα Προγράμματα των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης φοιτούν 87 άτομα.

Γράφημα 1: Αριθμός φοιτητών/τριών ανά Κύκλο Σπουδών σε Πανεπιστήμια και Σχολές Τριτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΑπό το σύνολο των 53.262 φοιτητών/τριών που σπουδάζουν στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου, 22.949 είναι Κύπριοι πολίτες (ποσοστό 43,08%), 18.863 είναι πολίτες άλλων Ευρωπαϊκών χωρών (35,42%), ενώ 11.450 είναι πολίτες Τρίτων χωρών (21,5%).

Στους Πίνακες 1-5 που ακολουθούν παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν στους Κύπριους, Ευρωπαίους και Αλλοδαπούς φοιτητές/τριες που φοιτούν στα Πανεπιστήμια της Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:

Πίνακας 1: Αριθμός φοιτητών/τριών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, ανά Κύκλο Σπουδών, ανά Φύλο και ανά Χώρα Προέλευσης (Κύπριοι πολίτες, πολίτες άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και πολίτες Τρίτων χωρών)

Αριθμός Φοιτητών/τριών στα Πανεπιστήμια
Προγράμματα
Σπουδών
Κύπριοι Ευρωπαίοι Αλλοδαποί Σύνολο
Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες
Προπτυχιακά Προγράμματα 5823 6670 2394 2815 837 732 19271
Μεταπτυχιακά Προγράμματα 1736 2744 3275 9891 475 349 18470
Διδακτορικά Προγράμματα 409 633 147 172 55 46 1462
Σύνολο Φοιτητών 7968 10047 5816 12878 1367 1127 39203
18015 18694 2494

Πίνακας 2: Αριθμός φοιτητών/τριών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, ανά Κύκλο Σπουδών, ανά Φύλο και Ήπειρο Προέλευσης

Αριθμός Φοιτητών/τριών στα Πανεπιστήμια
Προγράμματα
Σπουδών
Αμερική Ασία Ωκεανία Αφρική Ευρώπη Σύνολο
Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ
Προπτυχιακά Προγράμματα 81 80 350 287 44 38 220 135 8359 9677  19271
Μεταπτυχιακά Προγράμματα 56 49 122 106 9 4 249 143 5050 12682 18470
Διδακτορικά Προγράμματα 6 9 32 19 1 2 16 6 556 815 1462
Σύνολο Φοιτητών 143 138 504 412 54 44 484 284 13966 23174 39203

Πίνακας 3: Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών/τριών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια ανά Φύλο και ανά Χώρα Προέλευσης (Κύπριοι πολίτες, πολίτες άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και πολίτες Τρίτων χωρών)

Αριθμός Φοιτητών/τριών στα Πανεπιστήμια
Τύπος Πανεπιστημίου Κύπριοι Ευρωπαίοι Αλλοδαποί Σύνολο
Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες
Δημόσια 2551 3741 435 701 21 38 7487
Ιδιωτικά 3272 2929 1959 2114 816 694 11784
Σύνολο Φοιτητών 5823 6670 2394 2815 837 732 19271
12493 5209 1569

Πίνακας 4: Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια ανά Φύλο και ανά Χώρα Προέλευσης (Κύπριοι πολίτες, πολίτες άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και πολίτες Τρίτων χωρών)

Αριθμός Φοιτητών/τριών στα Πανεπιστήμια
Τύπος Πανεπιστημίου Κύπριοι Ευρωπαίοι Αλλοδαποί Σύνολο
Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες
Δημόσια 935 1488 867 1101 54 67 4512
Ιδιωτικά 801 1256 2408 8790 421 282 13958
Σύνολο Φοιτητών 1736 2744 3275 9891 475 349 18470
4480 13166 824

Πίνακας 5: Αριθμός διδακτορικών φοιτητών/τριών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια ανά Φύλο και ανά Χώρα Προέλευσης (Κύπριοι πολίτες, πολίτες άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και πολίτες Τρίτων χωρών)

Αριθμός Φοιτητών/τριών στα Πανεπιστήμια
Τύπος Πανεπιστημίου Κύπριοι Ευρωπαίοι Αλλοδαποί Σύνολο
Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες
Δημόσια 302 480 82 96 20 11 991
Ιδιωτικά 107 153 65 76 35 35 471
Σύνολο Φοιτητών 409 633 147 172 55 46 1462
1042 319 101

Στους Πίνακες 6-9 που ακολουθούν παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν στους Κύπριους, Ευρωπαίους και Αλλοδαπούς φοιτητές/τριες που φοιτούν στις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:

Πίνακας 6: Αριθμός φοιτητών/τριών στις Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Χώρα Προέλευσης (Κύπριοι πολίτες, πολίτες άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και πολίτες Τρίτων χωρών) και ανά Φύλο για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης   Εγγεγραμμένοι Φοιτητές/τριες - Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020
  Κύπριοι Ευρωπαίοι Αλλοδαποί Άντρες Γυναίκες Σύνολο
Ιδιωτικές ΣΤΕ 4247 193 8446 8904 3982 12886
Δημόσιες ΣΤΕ 775 36 6 485 332 817
Σύνολο Δημόσιων και Ιδιωτικών ΣΤΕ 5022 229 8452 9389 4314 13703

Πίνακας 7: Αριθμός φοιτητών/τριών στις Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Χώρα Προέλευσης (Κύπριοι πολίτες, πολίτες άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και πολίτες Τρίτων χωρών) και ανά Φύλο για το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης   Εγγεγραμμένοι Φοιτητές/τριες – Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020
  Κύπριοι Ευρωπαίοι Αλλοδαποί Άντρες Γυναίκες Σύνολο
Ιδιωτικές ΣΤΕ 4159 133 8950 9160 4082 13242
Δημόσιες ΣΤΕ 775 36 6 485 332 817
Σύνολο Δημόσιων και Ιδιωτικών ΣΤΕ 4934 169 8956 9645 4414 14059

Πίνακας 8: Αριθμός φοιτητών στις Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Κύκλο Σπουδών και ανά Χώρα Προέλευσης (Κύπριοι πολίτες, πολίτες άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και πολίτες Τρίτων χωρών) κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Προγράμματα Σπουδών Αριθμός φοιτητών/τριών σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  Κύπριοι Ευρωπαίοι Αλλοδαποί Σύνολο
Προγράμματα Σπουδών 1-3 ετών  2645 115 2789 5549
Προπτυχιακά Προγράμματα 1539 54 5157  6750
Μεταπτυχιακά Προγράμματα 784 59 471  1314
Διδακτορικά Προγράμματα 54 1 35  90
Σύνολο Φοιτητών 5022 229 8452  13703

Πίνακας 9: Αριθμός φοιτητών/τριών στις Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Κύκλο Σπουδών και ανά Χώρα Προέλευσης (Κύπριοι πολίτες, πολίτες άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και πολίτες Τρίτων χωρών) κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Προγράμματα Σπουδών Αριθμός φοιτητών/τριών σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  Κύπριοι Ευρωπαίοι Αλλοδαποί Σύνολο
Προγράμματα Σπουδών 1-3 ετών 2587 67 2767 5421
Προπτυχιακά Προγράμματα  1456 41 5716 7213
Μεταπτυχιακά Προγράμματα 836 60 442 1338
Διδακτορικά Προγράμματα 55 1 31 87
Σύνολο Φοιτητών 4934 169 8956 14059


Στο Γράφημα 2 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των φοιτητών/τριών που φοιτούσαν στις Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Κύκλο Σπουδών τα τελευταία τέσσερα ακαδημαϊκά έτη (2016-2017 μέχρι 2019-2020). Φαίνεται ότι η φοίτηση στα Προγράμματα Σπουδών 1-3 ετών και Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών παρουσιάζει σταδιακή αύξηση, ενώ παρουσιάζεται τάση σταθεροποίησης όσον αφορά στη φοίτηση στα Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών.

Γράφημα 2: Αριθμός φοιτητών/τριών στις Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Κύκλο Σπουδών κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020Στο Γράφημα 3 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των φοιτητών/τριών που φοιτούσαν στα Κυπριακά Πανεπιστήμια ανά Κύκλο Σπουδών τα τελευταία τέσσερα ακαδημαϊκά έτη (2016-2017 μέχρι 2019-2020). Φαίνεται ότι ο αριθμός των φοιτητών στα Προπτυχιακά, όσο και στα Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα αυξάνεται σταθερά τα τελευταία τέσσερα έτη, με μόνη εξαίρεση τη μείωση που παρατηρήθηκε στον αριθμό των φοιτητών/τριών των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, σε σχέση με το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 (μείωση 1.168 φοιτητών/τριών).

Γράφημα 3: Αριθμός φοιτητών/τριών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, ανά Κύκλο Σπουδών κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020Διευκρινίζεται ότι από το σύνολο των 39.203 φοιτητών/τριών που φοιτούν στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια 15.689 φοιτητές/τριες (4.316 άντρες και 11.373 γυναίκες) φοιτούν με τη μέθοδο των «Σπουδών εξ Αποστάσεως» (ποσοστό 40%).

Τα στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό Κύπριων, Ευρωπαίων και Αλλοδαπών φοιτητών/τριών που φοιτούν στα Κυπριακά Πανεπιστήμια σε εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 φαίνονται στον Πίνακα 10 που ακολουθεί:

Πίνακας 10: Αριθμός φοιτητών/τριών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, σε εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών, ανά Φύλο, ανά Κύκλο Σπουδών και ανά Χώρα Προέλευσης (Κύπριοι πολίτες, πολίτες άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και πολίτες Τρίτων χωρών)

Αριθμός Φοιτητών/τριών στα Πανεπιστήμια
Εξ Αποστάσεως Προγράμματα
Σπουδών
Κύπριοι Ευρωπαίοι Αλλοδαποί Σύνολο
Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες
Προπτυχιακά Προγράμματα 145 189 215 349 25 19 942
Μεταπτυχιακά Προγράμματα 613 1112 2970 9455 308 206 14664
Διδακτορικά Προγράμματα 25 26 14 17 1 0 83
Σύνολο Φοιτητών 783 1327 3199 9821 334 225 15689
2110 13020 559


Στο Γράφημα 4 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των φοιτητών/τριών που φοιτούσαν στα Κυπριακά Πανεπιστήμια σε εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών τα τελευταία τέσσερα ακαδημαϊκά έτη (2016-2017 μέχρι 2019-2020) ανά Κύκλο Σπουδών. Διαπιστώνεται ότι η φοίτηση σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών αυξάνεται σταθερά, ενώ αντίθετα η φοίτηση σε Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών μειώνεται σταδιακά.

Γράφημα 4: Αριθμός φοιτητών/τριών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, σε εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών ανά Κύκλο Σπουδών κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020Όσον αφορά στις επιλογές των φοιτητών/τριών σε σχέση με τον Κλάδο Σπουδών, φαίνεται ότι ο πρώτος Κλάδος Σπουδών στις προτιμήσεις των φοιτητών/τριών των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Πανεπιστημίων είναι ο Κλάδος των Ιατρικών και Παραϊατρικών Επιστημών, ενώ ακολουθούν οι Κλάδοι των Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, των Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και των Πολυτεχνικών Επιστημών (Πίνακας 11).

Πίνακας 11: Επιλογές Κλάδων Σπουδών των Φοιτητών/τριών των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια κατά σειρά προτίμησης

Κλάδος Σπουδών Αριθμός φοιτητών Ποσοστό
Ιατρικές και Παραϊατρικές Επιστήμες 5157 26.8%
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 3888 20.2%
Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής 3862 20.0%
Πολυτεχνικών Επιστημών 2630 13.6%
Ανθρωπιστικών Επιστημών 1771 9.2%
Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 1622 8.4%
Φιλοσοφική 341 1.8%
Σύνολο 19271 100%

Πίνακας 12: Επιλογές Κλάδων Σπουδών των Φοιτητών/τριών των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια κατά σειρά προτίμησης

Κλάδος Σπουδών Αριθμός φοιτητών Ποσοστό
Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής 9482 51.3%
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 5309 28.7%
Ανθρωπιστικών Επιστημών 1766 9.6%
Ιατρικές και Παραϊατρικές Επιστήμες 800 4.3%
Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 530 2.9%
Πολυτεχνικών Επιστημών 499 2.7%
Φιλοσοφική 84 0.5%
Σύνολο 18470 100%

Όσον αφορά στους φοιτητές/τριες των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, λίγο περισσότεροι από τους μισούς (51.3%) επιλέγουν σπουδές στον Κλάδο των Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και περίπου το ένα τρίτο σπουδές στον Κλάδο των Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (28.7%), ενώ ακολουθούν οι Κλάδοι των Ανθρωπιστικών Επιστημών και των Ιατρικών και Παραϊατρικών Επιστημών (Πίνακας 12). Σε Διδακτορικό επίπεδο σπουδών πρώτος στις προτιμήσεις των φοιτητών είναι ο Κλάδος των Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, και ακολουθούν οι Κλάδοι των Πολυτεχνικών Επιστημών, των Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης και των Ιατρικών και Παραϊατρικών Επιστημών (Πίνακας 13).

Πίνακας 13: Επιλογές Κλάδων Σπουδών των Φοιτητών/τριών των Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια κατά σειρά προτίμησης

Κλάδος Σπουδών Αριθμός φοιτητών Ποσοστό
Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής 418 28.6%
Πολυτεχνικών Επιστημών 321 22.0%
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 202 13.8%
Ιατρικές και Παραϊατρικές Επιστήμες 188 12.9%
Ανθρωπιστικών Επιστημών 133 9.1%
Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 109 7.4%
Φιλοσοφική 91 6.2%
Σύνολο 1462 100%

Όσον αφορά στις προτιμήσεις των φοιτητών/τριών που παρακολουθούν Προγράμματα Σπουδών στις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τα οποία οδηγούν στην απόκτηση Πιστοποιητικού, Διπλώματος και Ανώτερου Διπλώματος, αυτές επικεντρώνονται στους Κλάδους των Ξενοδοχειακών/Τουριστικών, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών, ενώ ακολουθούν οι Κλάδοι της Αισθητικής, των Γραμματειακών και της Πληροφορικής (Πίνακας 14). Αναφορικά με τις προτιμήσεις των φοιτητών/τριών των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η πρώτη προτίμηση αφορά στον Κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών και ακολουθούν οι Κλάδοι των Ξενοδοχειακών/Τουριστικών, της Αισθητικής και της Πληροφορικής (Πίνακας 15). Οι φοιτητές/τριες Μεταπτυχιακού Επιπέδου έχουν ως πρώτη προτίμηση τον Κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών και ακολουθούν οι Κλάδοι των Τεχνών (Ηθοποιία, Μουσική, Τέχνη, Φωτογραφία), της Εκπαίδευσης και των Ιατρικών/Παραϊατρικών Σπουδών (Πίνακας 16). Σε Διδακτορικό Επίπεδο πρώτος στην προτίμηση των φοιτητών είναι ο Κλάδος των Ιατρικών/Παραϊατρικών Σπουδών, ενώ ακολουθούν οι Κλάδοι των Περιβαλλοντικών Επιστημών, της Πληροφορικής, της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και (Πίνακας 17).

Πίνακας 14: Επιλογές Κλάδων Σπουδών των Φοιτητών/τριών στις Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά σειρά προτίμησης για απόκτηση Πιστοποιητικού, Διπλώματος και Ανώτερου Διπλώματος (μέχρι 7η προτίμηση)

Κλάδος Σπουδών Αριθμός φοιτητών Ποσοστό
Ξενοδοχειακών/Τουριστικών 486 16.3%
Διοίκηση Επιχειρήσεων/ Οικονομικά 466 15.6%
Αισθητική 385 12.9%
Γραμματειακά 277 9.3%
Πληροφορική 264 8.9%
Επισιτιστικές Τέχνες και συναφή 238 8.0%
Μηχανολογία 164 5.5%

Πίνακας 15: Επιλογές Κλάδων Σπουδών των Φοιτητών/τριών στις Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά σειρά προτίμησης για απόκτηση Προπτυχιακού τίτλου Σπουδών (μέχρι 7η προτίμηση)

Κλάδος Σπουδών Αριθμός φοιτητών Ποσοστό
Διοίκηση Επιχειρήσεων/ Οικονομικά 1583 50.5%
Ξενοδοχειακών/Τουριστικών 711 22.7%
Αισθητική 241 7.7%
Πληροφορική 143 4.6%
Επισιτιστικές Τέχνες και συναφή 93 3.0%
Ιατρικές / Παραϊατρικές Σπουδές 87 2.8%
Τέχνες (Ηθοποιία/Μουσική/Τέχνη/Φωτογραφία) 74 2.4%

Πίνακας 16: Επιλογές Κλάδων Σπουδών των Φοιτητών/τριών στις Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά σειρά προτίμησης για απόκτηση Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών

Κλάδος Σπουδών Αριθμός φοιτητών Ποσοστό
Διοίκηση Επιχειρήσεων/ Οικονομικά 739 75.0%
Τέχνες (Ηθοποιία/Μουσική/Τέχνη/Φωτογραφία)
Ξενοδοχειακών/Τουριστικών
93 9.4%
Εκπαίδευση 63 6.4%
Ιατρικές / Παραϊατρικές Σπουδές 53 5.4%
Επισιτιστικές Τέχνες και συναφή 17 1.7%
Πληροφορική 12 1.2%
Αισθητική 9 0.9%
Σύνολο 986 100%

Πίνακας 17: Επιλογές Κλάδων Σπουδών των Φοιτητών/τριών στις Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά σειρά προτίμησης για απόκτηση Διδακτορικού τίτλου Σπουδών

Κλάδος Σπουδών Αριθμός φοιτητών Ποσοστό
Ιατρικές / Παραϊατρικές Σπουδές 28 47.5%
Περιβαλλοντικές Επιστήμες 12 20.3%
Πληροφορική 11 18.6%
Πολιτιστική Κληρονομιά 8 13.6%
Σύνολο 59 100.0%

Οι προτιμήσεις των φοιτητών/τριών σε Εξ Αποστάσεως Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Πανεπιστήμιων εστιάζονται στον Κλάδο των Ανθρωπιστικών Επιστημών και των Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και ακολουθεί ο κλάδος των Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (Πίνακας 18). Όσον αφορά στους φοιτητές/τριες των εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, αυτοί επιλέγουν σπουδές σε Κλάδους των Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και ακολουθούν οι Κλάδοι των Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, των Ανθρωπιστικών Επιστημών και των Ιατρικών και Παραϊατρικών Επιστημών (Πίνακας 19). Σε Διδακτορικό επίπεδο σπουδών, πρώτος στις προτιμήσεις των πιο πάνω φοιτητών/τριών είναι ο Κλάδος των Ανθρωπιστικών Επιστημών, ενώ ακολουθούν οι Κλάδοι των Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, των Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και των Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών (Πίνακας 20).

Πίνακας 18: Επιλογές Κλάδων Σπουδών των Φοιτητών/τριών των Εξ Αποστάσεως Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια κατά Σειρά Προτίμησης

Κλάδος Σπουδών Αριθμός φοιτητών Ποσοστό
Ανθρωπιστικών Επιστημών 366 38.9%
Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής 317 33.6%
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 259 27.5%
Σύνολο 942 100%

Πίνακας 19: Επιλογές Κλάδων Σπουδών των Φοιτητών/τριών των Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια κατά Σειρά Προτίμησης

Κλάδος Σπουδών Αριθμός φοιτητών Ποσοστό
Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής 8533 58.2%
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 4153 28.3%
Ανθρωπιστικών Επιστημών 1355 9.2%
Ιατρικές και Παραϊατρικές Επιστήμες 345 2.4%
Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 268 1.8%
Πολυτεχνική 10 0.1%
Σύνολο 14664 100%

Πίνακας 20: Επιλογές Κλάδων Σπουδών των Φοιτητών/τριών των Εξ Αποστάσεως Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια κατά Σειρά Προτίμησης

Κλάδος Σπουδών Αριθμός φοιτητών Ποσοστό
Ανθρωπιστικών Επιστημών 30 36.1%
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 28 33.7%
Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής 14 16.9%
Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 11 13.3%
Σύνολο 83 100%

Στο Γράφημα 5 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των φοιτητών/τριών στα Πανεπιστήμια και τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης για τα τελευταία πέντε ακαδημαϊκά έτη (2015-2016 μέχρι 2019-2020). Είναι αξιοσημείωτη η συνεχής αύξηση του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών τόσο στα Πανεπιστήμια, όσο και στις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τα τελευταία πέντε χρόνια. Ειδικότερα, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σε σύγκριση με το 2018-2019, υπήρξε αύξηση στο σύνολο των φοιτητών των Πανεπιστημίων κατά 0,53% (αύξηση κατά 206 φοιτητές/τριες), ενώ στις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπήρξε αύξηση της τάξης του 16,3% (αύξηση κατά 1970 φοιτητές/τριες).

Γράφημα 5: Αριθμός Φοιτητών/τριών στα Πανεπιστήμια και στις Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020.