Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ανάπτυξη Εθνικού Μηχανισμού παρακολούθησης Αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης και σχεδιασμός και εφαρμογή Παγκύπριας Έρευνας Εργοδοτών

Η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου «Αντιμετώπιση αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ Εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας» το οποίο αποτελεί μέρος της πρότασης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχει προτείνει και έλαβε λάβει χρηματοδότηση για το έργο “Development of a National Graduate Tracking Mechanism and Design and Implementation of an Employers’ Skills Survey” (Άξονας 5.1. Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού συστήματος - αναβάθμιση και ενίσχυση δεξιοτήτων). Το εν λόγω έργο, το οποίο πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Κύπρο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης και παράλληλα στον σχεδιασμό και διενέργεια μίας Εθνικής Έρευνας Εργοδοτών (Employers’ Skill Survey) σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε γνώσεις, δεξιότητες και προσόντα. Ταυτόχρονα, χρηματοδοτείται η συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων, «Eurograduate». Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου θα αναπτυχθεί μία Δυναμική Πλατφόρμα με σκοπό τη συλλογή δεδομένων από απόφοιτους/ες και εργοδότες και για παρουσίαση των αποτελεσμάτων με μορφή inforgraphics.

Το συγκεκριμένο έργο σχεδιάστηκε με σκοπό να ανταποκριθεί στις συστάσεις που έχουν γίνει στο πλαίσιο διάφορων ευρωπαϊκών εκθέσεων πολιτικής για την Κύπρο σχετικά με την ύπαρξη αναντιστοιχιών σε δεξιότητες και προσόντα ανάμεσα στο εκπαιδευτικό σύστημα και την αγορά εργασίας. Οι τρεις έρευνες θα παρέχουν δεδομένα σε διαχρονική βάση σε Υπουργεία, Οργανισμούς, Φορείς, Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης (π.χ. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, εργοδότες κ.α.) για τη λήψη αποφάσεων και τον σχεδιασμό πολιτικών με στόχο τη μείωση της αναντιστοιχίας που παρατηρείται ανάμεσα σε προσφορά και ζήτηση σε δεξιότητες/ακαδημαϊκά προσόντα ανάμεσα στο εκπαιδευτικό σύστημα και την αγορά εργασίας, την καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών της αγοράς εργασίας σε ακαδημαϊκά προσόντα και δεξιότητες, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της διασύνδεσης του Εκπαιδευτικού Συστήματος με την αγορά εργασίας σε εθνικό επίπεδο. Πρόσθετα, τα αποτελέσματα της έρευνας θα διοχετεύονται σε φοιτητές/φοιτήτριες, μαθητές/μαθήτριες ώστε να είναι σε θέση να κάνουν τις κατάλληλες για τον εαυτό τους επαγγελματικές επιλογές.

Η υλοποίηση του έργου έχει αναληφθεί από την PWC Cyprus ύστερα από προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement).

Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αποφοίτων

Ο Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αποφοίτων αποσκοπεί στη συλλογή υψηλής ποιότητας δεδομένων από όλους τους/τις απόφοιτους/ες επιπέδου 5, 6 και 7 στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) της Κύπρου σχετικά με την επαγγελματική και κοινωνική τους πορεία, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισής τους στα ΙΑΕ. Συνολικά, θα διεξαχθούν πέντε κύκλοι συλλογής δεδομένων (2022-2026) στο πλαίσιο του έργου «Αντιμετώπιση αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ Εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας». Σε κάθε κύκλο, συλλέγονται δεδομένα από δύο ομάδες αποφοίτων: α) απόφοιτοι/ες ένα έτος μετά την αποφοίτηση τους από την Ανώτερη Εκπαίδευση (T+1) και β) απόφοιτοι/ες πέντε έτη μετά την αποφοίτηση τους από την Ανώτερη Εκπαίδευση (T+5). Οι απόφοιτοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο καλύπτει τους εξής θεματικούς άξονες: εμπειρίες από τη φοίτησή τους στην Ανώτερη Εκπαίδευση, μετάβαση στην αγορά εργασίας, εμπειρίες από την αγορά εργασίας, αντιστοιχία εργασίας με σπουδές στην Ανώτερη Εκπαίδευση, κινητικότητα και δημογραφικά στοιχεία.

Ο πρώτος κύκλος συλλογής δεδομένων αφορά στους/στις απόφοιτους/ες του ακαδημαϊκού έτους 2020/2021 (T+1) και 2016/2017 (T+5) και διεξάγεται τον μήνα Φεβρουάριο 2023.

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Προκαταρκτικά αποτελέσματα του πρώτου κύκλου της Εθνικής Έρευνας Παρακολούθησης αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου 06/10/2023


Εθνική Έρευνα Εργοδοτών

Η Εθνική Έρευνα Εργοδοτών θα συλλέγει δεδομένα από τους/τις εργοδότες/τριες από όλους τους τομείς της Κυπριακής οικονομίας σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και προσόντα. Στο πλαίσιο του έργου «Αντιμετώπιση αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ Εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας» θα διεξαχθούν τρεις κύκλοι συλλογής δεδομένων (2022, 2023 και 2025). Οι εργοδότες/εργοδότριες καλούνται να συμπληρώσουν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο καλύπτει τους εξής θεματικούς άξονες: τις υφιστάμενες αλλά και μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες και προσόντα, τις τυχόν ελλείψεις δεξιοτήτων που παρατηρούν οι εργοδότες στο εργατικό τους δυναμικό, την παρεχόμενη κατάρτιση που προσφέρουν στο εργατικό δυναμικό τους, την προσφορά θέσεων μαθητείας, χαρακτηριστικά επιχειρήσεων κ.α.

Ο πρώτος κύκλος συλλογής δεδομένων αναμένεται να διεξαχθεί το Φθινόπωρο του 2023.

Eurograduate

Η Ευρωπαϊκή Έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων έχει ως στόχο να προετοιμάσει το έδαφος για μια διαχρονική πανευρωπαϊκή έρευνα παρακολούθησης αποφοίτων. Στον πρώτο κύκλο της εν λόγω έρευνας συμμετέχουν 17 ευρωπαϊκές χώρες με στόχο μέχρι το 2030 να συμμετέχει το 80% των ευρωπαϊκών χωρών. Σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων ανάμεσα σε ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με τις εμπειρίες των αποφοίτων από τη φοίτησή τους στην Ανώτερη Εκπαίδευση και του αντίκτυπου των εμπειριών αυτών στην επαγγελματική τους ζωή και τη ζωή τους ως Ευρωπαίοι πολίτες. Τα δεδομένα από την έρευνα Eurograduate θα συμβάλουν στη σύγκριση διαφόρων συστημάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη και στον προσδιορισμό τρόπων μέσω των οποίων αυτά μπορούν να βελτιωθούν έτσι ώστε να προετοιμάσουν τους/τις νέους/ες για τον κόσμο της εργασίας και τον ρόλο τους στην κοινωνία.

Η έρευνα EUROGRADUATE διεξάγεται από εθνικές ερευνητικές ομάδες των συμμετεχόντων χωρών. Αυτές οι ομάδες συντονίζονται από την κοινοπραξία ερευνητικών κέντρων και οργανισμών με κύριο συντονιστή το γερμανικό ερευνητικό κέντρο «German Center for Higher Education and Science Research» (DZHW).

Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Έρευνα Eurograduate μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.eurograduate.eu/

Πιλοτική Έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), στο πλαίσιο των Συστάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφορικά με την πολιτική για την Παρακολούθηση Αποφοίτων στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΕΧΕΑ), προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2020 στην εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος παρακολούθησης των αποφοίτων των δύο Δημόσιων Πανεπιστημίων. Το γενικό συντονισμό του σχεδιασμού και υλοποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ανέλαβε η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) του ΥΠΠΑΝ.

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Πιλοτική Έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου
Πληροφορίες 23/02/2022
Αποτελέσματα 23/02/2022

Πρόγραμμα Κινητικότητας Προσωπικού

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) συμμετέχει ως Εταίρος στη Συμφωνία Συνεργασίας Εταίρων της Ομάδας της Μπολόνια με θέμα τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της εν λόγω Συμφωνίας, η οποία υπεγράφη στις 6 Σεπτεμβρίου 2019, περιλαμβάνεται η υλοποίηση ενός προγράμματος κινητικότητας προσωπικού (Staff Mobility Project), αφενός με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των συμμετεχόντων και αφετέρου τη σμίκρυνση του χάσματος μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών και νομοθεσιών που εφαρμόζονται στα κράτη του Ενιαίου Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα συντονίζει το Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Φλαμανδικής Κυβέρνησης του Βελγίου, ενώ συμμετέχουν από πλευράς ΥΠΑΝ, η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) και ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ). Δυστυχώς, παρόλο που είχαν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή λειτουργών της ΔΑΕ και του Φορέα ΔΙΠΑΕ την περίοδο Μάρτιου-Απριλίου 2020, τα έκτακτα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της Πανδημίας COVID-19, δεν επέτρεψαν την υλοποίηση του προγράμματος.

MICROBOL – Micro-credentials linked to the Bologna Key Commitments

Το MICROBOL είναι ένα διετές έργο (2020-2022) που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + KA3 Support to Policy Reform, και πιο συγκεκριμένα στοχεύει στην υποστήριξη της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Το έργο συνδέεται με τους στόχους του νέου προγράμματος Erasmus + και του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης για την αύξηση της πρόσβασης στην Ανώτερη Εκπαίδευση όπως και στη συνεχή μάθηση για όλους, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την εμπειρία.

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω έργο έχουν τόσο φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και όλοι όσοι θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους.

Για να καλυφθεί το χάσμα μεταξύ της τυπικής εκπαίδευσης που οδηγεί σε κλασικούς τίτλους σπουδών π.χ πτυχία και την άτυπης εκπαίδευσης άλλα και των ταχέως μεταβαλλόμενων αναγκών απόκτησης και ανάπτυξης γνώσεων για την αγορά εργασίας, υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας νέων ευέλικτων τρόπων μάθησης και διδασκαλίας, όπως προγράμματα σύντομης μάθησης και μικρο-πιστοποιητικά (micro-credentials). Αυτά μπορούν να προσφερθούν μέσω τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης με διαδικτυακά ή δια ζώσης μαθήματα.

Η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης συμμετέχει ως πλήρες μέλος και εταίρος στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του προγράμματος MICROPOL.