Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Έρευνα Καταγραφής Αποφοίτων της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), στο πλαίσιο των Συστάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφορικά με την πολιτική για την Καταγραφή Αποφοίτων στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΕΧΕΑ), προχώρησε στην εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος καταγραφής των αποφοίτων των δύο Δημόσιων Πανεπιστημίων. Το γενικό συντονισμό του σχεδιασμού και υλοποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ανέλαβε η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) του ΥΠΠΑΝ, ενώ το πρόγραμμα προγραμματίζεται να εφαρμοστεί πιλοτικά για δύο χρόνια.

Κατά το στάδιο του σχεδιασμού καταρτίστηκαν δύο υποεπιτροπές με τη συμμετοχή λειτουργών του ΥΠΠΑΝ και των δύο Πανεπιστημίων. Η πρώτη αφορούσε την Επιστημονική Ομάδα, η οποία είχε ως κύρια αρμοδιότητα τον καταρτισμό του ερωτηματολογίου της έρευνας και η δεύτερη αφορούσε την Τεχνική Ομάδα, κύρια αποστολή της οποίας ήταν ο σχεδιασμός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για καταγραφή των δεδομένων. Η έρευνα απευθύνεται στους απόφοιτους των δύο Πανεπιστημίων οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά τα τελευταία πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη, από το 2014-2015 έως και το 2018-2019, σε επίπεδο πρώτου πτυχίου, και αποσκοπεί στο συσχετισμό του κλάδου σπουδών και των αποκτηθέντων δεξιοτήτων των αποφοίτων αφενός με την επαγγελματική τους καριέρα και αφετέρου με τη συνέχιση των σπουδών τους.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής των αποφοίτων της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, με τη συμμετοχή όλων των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης. Στόχος του Προγράμματος είναι η καταγραφή της επαγγελματικής ή/και ακαδημαϊκής πορείας των αποφοίτων, και παράλληλα, να δίνεται η απαραίτητη ανατροφοδότηση στα Ιδρύματα αναφορικά με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και τη σχέση τους με τα προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών και τις απαιτούμενες επαγγελματικές, κοινωνικές και άλλες δεξιότητες, απαραίτητες στον κόσμο της εργασίας και γενικά στον σύγχρονο κόσμο.

Πρόγραμμα Κινητικότητας Προσωπικού

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) συμμετέχει ως Εταίρος στη Συμφωνία Συνεργασίας Εταίρων της Ομάδας της Μπολόνια με θέμα την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της εν λόγω Συμφωνίας, η οποία υπεγράφη στις 6 Σεπτεμβρίου 2019, περιλαμβάνεται η υλοποίηση ενός προγράμματος κινητικότητας προσωπικού (Staff Mobility Project), αφενός με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των συμμετεχόντων και αφετέρου τη σμίκρυνση του χάσματος μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών και νομοθεσιών που εφαρμόζονται στα κράτη του Ενιαίου Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα συντονίζει το Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Φλαμανδικής Κυβέρνησης του Βελγίου, ενώ συμμετέχουν από πλευράς ΥΠΠΑΝ, η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) και ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ). Δυστυχώς, παρόλο που είχαν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή λειτουργών της ΔΑΕ και του Φορέα ΔΙΠΑΕ την περίοδο Μάρτιου-Απριλίου 2020, τα έκτακτα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της Πανδημίας COVID-19, δεν επέτρεψαν την υλοποίηση του προγράμματος.

MICROBOL – Micro-credentials linked to the Bologna Key Commitments

Το MICROBOL είναι ένα διετές έργο (2020-2022) που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + KA3 Support to Policy Reform, και πιο συγκεκριμένα στοχεύει στην υποστήριξη της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Το έργο συνδέεται με τους στόχους του νέου προγράμματος Erasmus + και του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης για την αύξηση της πρόσβασης στην Ανώτερη Εκπαίδευση όπως και στη συνεχή μάθηση για όλους, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την εμπειρία.

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω έργο έχουν τόσο φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και όλοι όσοι θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους.

Για να καλυφθεί το χάσμα μεταξύ της τυπικής εκπαίδευσης που οδηγεί σε κλασικούς τίτλους σπουδών π.χ πτυχία και την άτυπης εκπαίδευσης άλλα και των ταχέως μεταβαλλόμενων αναγκών απόκτησης και ανάπτυξης γνώσεων για την αγορά εργασίας, υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας νέων ευέλικτων τρόπων μάθησης και διδασκαλίας, όπως προγράμματα σύντομης μάθησης και μικρο-πιστοποιητικά (micro-credentials). Αυτά μπορούν να προσφερθούν μέσω τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης με διαδικτυακά ή δια ζώσης μαθήματα.

Η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης συμμετέχει ως πλήρες μέλος και εταίρος στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του προγράμματος MICROPOL.