Επιχορήγηση Εδρών Ελληνικών και Κυπρολογικών Σπουδών

Η Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) στην οποία ανατέθηκε η ευθύνη της επιχορήγησης Εδρών Ελληνικών και Κυπρολογικών Σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης του Εξωτερικού, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για ενίσχυση των εν λόγω Εδρών για το έτος 2021.

Οι ενδιαφερόμενες Έδρες πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο σχετικό έντυπο στα Ελληνικά, στο οποίο θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνονται τα στοιχεία επικοινωνίας του/της υπεύθυνου/νης της Έδρας Ελληνικών και Κυπρολογικών Σπουδών, το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού (πρωτότυπο έντυπο τράπεζας στα Αγγλικά) και η περιγραφή των δραστηριοτήτων της Έδρας. Στην περίπτωση που η Έδρα είχε λάβει χρηματοδότηση τον προηγούμενο χρόνο, πρέπει να υποβάλει τον σχετικό απολογισμό. Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την Ειδική Επιτροπή στη βάση κριτηρίων, ως ακολούθως:
 1. Ύπαρξη διδακτικού έργου στις Έδρες Ελληνικών και Κυπρολογικών Σπουδών, σε αναγνωρισμένα ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης του Εξωτερικού, οι οποίες προσφέρουν προγράμματα για απόκτηση τίτλων σπουδών (μοριοδότηση μέχρι 20%).
 2. Προαγωγή της εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας, όχι μόνο από άτομα ελληνικής καταγωγής, στο πλαίσιο προγραμμάτων που στοχεύουν στην καλλιέργεια της Ελληνικής Γλώσσας και την ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου στην περιοχή του Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης που υπάγεται η Έδρα (μοριοδότηση μέχρι 20%).
 3. Ερευνητικό έργο σε θέματα Ελληνικών και Κυπρολογικών Σπουδών (μοριοδότηση μέχρι 15%).
 4. Ενασχόληση με εκδόσεις και δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών ή άλλων επιστημονικών/λογοτεχνικών έργων φοιτητών/τριών και καθηγητών/τριών, που αφορούν σε Ελληνικά και Κυπρολογικά θέματα (μοριοδότηση μέχρι 15%).
 5. Διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, διαλέξεων, εκθέσεων σε θεματικές που προωθούν την Ελληνική Γλώσσα και τον Ελληνικό Πολιτισμό (μοριοδότηση μέχρι 10%).
 6. Συνεργασία με Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου (μοριοδότηση μέχρι 10%).
 7. Ανάπτυξη συνεργασίας με τις διπλωματικές αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα που εδρεύει το Ίδρυμα ΑΕ (μοριοδότηση μέχρι 10%).
Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι πρέπει στην αίτηση να υποβάλλονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η χορηγία και να αναλύονται οι προγραμματιζόμενες δράσεις. Οι Έδρες στις οποίες παραχωρείται χορηγία, αποστέλλουν, μετά το πέρας του έτους, Ετήσια Έκθεση που εμπεριέχει τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη λήψη της χορηγίας, όπως και λεπτομερή οικονομική καταγραφή των ποσών που διατέθηκαν για την πραγματοποίηση των αναληφθέντων δράσεων.

Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι η χορηγία δεν είναι δεδομένη και το ύψος του ποσού που διατίθεται σε κάθε Έδρα διαμορφώνεται βάσει των αναγκών του προτεινόμενου έργου και της συνολικής δραστηριότητας που η Έδρα προτίθεται να υλοποιήσει. Διευκρινίζεται ότι η αίτηση ισχύει για ένα μόνο έτος και πρέπει να υποβάλλεται αίτηση εκ νέου για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Η απόφαση, σχετικά με τη χορηγία για ενίσχυση των Εδρών Ελληνικών και Κυπρολογικών Σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης του Εξωτερικού, λαμβάνεται από την Ειδική Επιτροπή, η οποία έχει ως αρμοδιότητα τη μελέτη και αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται κάθε έτος και κατανέμει το συνολικό ποσό βάσει των προαναφερθέντων κριτηρίων. Το ύψος του ποσού χορηγίας σε κάθε Έδρα είναι συνδεδεμένο με:
 • το συνολικό ποσό που εγκρίνεται στον κρατικό προϋπολογισμό το συγκεκριμένο έτος.
 • το συνολικό αριθμό αιτήσεων που υποβάλλονται στο ΥΠΠΑΝ το συγκεκριμένο έτος.
 • τον αριθμό και το είδος του περιεχομένου των προγραμμάτων και των δράσεων για τα οποία ζητείται η χορηγία.
 • των οικονομικών αναγκών της Έδρας και της αδυναμίας κάλυψής τους από άλλες πηγές χρηματοδότησης.
Έδρες Ελληνικών και Κυπρολογικών Σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης του Εξωτερικού που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση το 2021, καλούνται να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο αίτησης και να το υποβάλουν το αργότερο μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου, 2021.
* Δεν θα υπάρξει παράταση για την υποβολή αιτήσεων. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.