Αιτήσεις υποψηφίων εκτός ΕΕ

Οι υποψήφιοι φοιτητές/φοιτήτριες από τρίτες χώρες χρειάζεται να εξασφαλίσουν άδεια εισόδου από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ώστε να τους επιτραπεί η είσοδος στην Κύπρο.

Εντός δέκα ημερών από την άφιξη του/της υποψήφιου/ας φοιτητή/φοιτήτριας στην Κύπρο απαιτείται, επίσης, η υποβολή αίτησης στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για χορήγηση άδειας διαμονής.

Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να λάβουν πληροφόρηση για τις διαδικασίες για την εξασφάλιση θεώρησης / άδειας εισόδου στην Κύπρο από τις Διπλωματικές Αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις χώρες προέλευσής τους.