Ευρώπη 2020

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» είναι ένα σχέδιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάκαμψη από την οικονομική κρίση και για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη κατά την επόμενη δεκαετία.   Μέσα από αυτή τη στρατηγική διατυπώνονται ιδέες της Επιτροπής για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη δημιουργία έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Οι πολιτικές που αφορούν την εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι τα κυριότερα κλειδιά προκειμένου η Ευρώπη να ανταποκριθεί στις φιλοδοξίες της. Ο εκσυγχρονισμός των πανεπιστημίων και το άνοιγμα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε περισσότερους ανθρώπους είναι σημαντικές παράμετροι για την ευφυή ανάπτυξη. Η ποιότητα και οι ευκαιρίες πρόσβασης στη βασική εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση θα βοηθήσουν στην επίτευξη του στόχου για μια Ευρώπη με ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.   Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» προτείνει πέντε πρωταρχικούς στόχους:
  • Στον τομέα της εκπαίδευσης, η Επιτροπή συνιστά να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στη μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε επίπεδο χαμηλότερο του 10% από το τρέχον 15% και να αυξηθεί ο αριθμός των νέων με πανεπιστημιακό πτυχίο ή δίπλωμα τουλάχιστον στο 40%. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η Κύπρος έχει ήδη ικανοποιήσει το δεύτερο από τους πιο πάνω στόχους πριν καν ξεκινήσει η εφαρμογή της Στρατηγικής.
  • Οι άλλοι στόχοι είναι η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στο 75% τουλάχιστον και η αύξηση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη στο 3% του ΑΕΠ (είναι σήμερα μόνο το 2%, σημαντικά μικρότερη από ό, τι στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία). Επιπλέον η ΕΕ στοχεύει σταδιακά στο να βγάλει 20 εκατομμύρια ανθρώπους από τη φτώχεια και θέτει ως ύψιστη προτεραιότητά της την επίτευξη του περιβαλλοντικού στόχου 20/20/20 (δηλαδή 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το 20% της ενέργειας της ΕΕ να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, 20% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας).
Η στρατηγική προτείνει επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Μια από αυτές, η πρωτοβουλία «Νεολαία εν κινήσει» (“Youth on the move”), αποσκοπεί στη βελτίωση των επιδόσεων και της διεθνούς ελκυστικότητας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ και στη βελτίωση της ποιότητας όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.   Η πρωτοβουλία «Νεολαία εν κινήσει» θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2011. Η ΕΕ μέσα από αυτή την πρωτοβουλία θα προσπαθήσει να επιτύχει:
  • Τη μέγιστη δυνατή κινητικότητα των σπουδαστών και την προώθηση των προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (όπως το Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Leonardo da Vinci και “Marie Curie”) όπως και την καλύτερη διασύνδεση των προγραμμάτων αυτών με τα αντίστοιχα εθνικά προγράμματα και τους αντίστοιχους πόρους.
  • Την εντατικοποίηση των προσπαθειών εκσυγχρονισμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προγράμματα σπουδών, διοίκηση και χρηματοδότηση).
  • Τη διερεύνηση τρόπων προώθησης της επιχειρηματικότητας μέσω προγραμμάτων κινητικότητας για τους νέους επαγγελματίες.
  • Την προώθηση της αναγνώρισης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης όπως επίσης και ενός Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
  • Το λανσάρισμα νέων πολιτικών για την απασχόληση των νέων για την ενθάρρυνση της μαθητείας, πρακτικής εξάσκησης ή άλλου είδους εργασιακής εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος EURES, το οποίο προωθεί την εργατική κινητικότητα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η στρατηγική σκοπίμως βασίστηκε σε επικεντρωμένους και συγκεκριμενοποιημένους στόχους, αντί της παραγωγής ενός μακρύ και εξωπραγματικού «καταλόγου επιθυμιών». Η επιτυχία της εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα όπως και από τη δέσμευση ότι κάθε κράτος μέλος θα διαδραματίσει το σοβαρό ρόλο που του αντιστοιχεί στην υποστήριξη κάθε καινούριας πρωτοβουλίας.