Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στην Κύπρο λειτουργούν 41 εγγεγραμμένες Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ) των οποίων η ίδρυση και λειτουργία διέπεται από τον Περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμο του 1996 (Ν. 67(I)/1996) και τις τροποποιήσεις αυτού. Οι ΙΣΤΕ προσφέρουν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προγράμματα σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, καθώς και μικρότερης διάρκειας προγράμματα σπουδών. Τα προγράμματα σπουδών μικρής διάρκειας απολήγουν σε Πιστοποιητικό (μονοετής φοίτηση), Δίπλωμα (διετής φοίτηση) και Ανώτερο Δίπλωμα (τριετής φοίτηση). Σημειώνεται ότι όλα τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από τις ΙΣΤΕ αξιολογούνται και πιστοποιούνται από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ): https://www.dipae.ac.cy/