Επιτρεπόμενες απουσίες

Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται σε τακτική παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών τους. Τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης υποχρεούνται να πληροφορούν το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για τους/τις φοιτητές/τριες που δεν φοιτούν κανονικά και έχουν απουσίες πέραν του 30%. Σε αυτή την περίπτωση η Αρμόδια Αρχή μπορεί να αποφασίσει την απέλαση του/της αλλοδαπού/ής φοιτητή/τριας από την Κύπρο.