Εισδοχή Φοιτητών

Αιτήσεις υποψήφιων φοιτητών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η εισδοχή φοιτητών/τριων στα προγράμματα που προσφέρονται από τα Δημόσια Πανεπιστήμια και τις Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προϋποθέτει Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή άλλο ισοδύναμο προσόν, καθώς και εξασφάλιση θέσης σε συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, επιλογής του/της υποψηφίου/ας, κατόπιν επιτυχίας στις Παγκύπριες Εξετάσεις (επιτυχία στις Παγκύπριες Εξετάσεις απαιτείται μόνο για το ΑΞΙΚ), οι οποίες διεξάγονται κάθε έτος από την Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ). Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων .

Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν εισδοχή στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και στις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πρέπει να έχουν Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή άλλο ισοδύναμο προσόν, όπως επίσης και άλλα συγκεκριμένα προσόντα τα οποία παρατίθενται αναλυτικά στους Οδηγούς Σπουδών των εν λόγω Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι υποψήφιοι φοιτητές από Τρίτες Χώρες χρειάζεται να εξασφαλίσουν άδεια εισόδου από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, ώστε να τους επιτραπεί η είσοδος στην Κύπρο.

Εντός δέκα ημερών από την άφιξή του/της υποψήφιου/ας φοιτητή/τριας στην Κύπρο απαιτείται, επίσης, η υποβολή αίτησης στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για χορήγηση άδειας διαμονής.

Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες μπορούν να λάβουν πληροφόρηση για τις διαδικασίες για την εξασφάλιση θεώρησης / άδειας εισόδου στην Κύπρο από τις Διπλωματικές Αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις χώρες προέλευσής τους. Πληροφορίες σχετικά με τις Διπλωματικές Αποστολές της Κύπρου στο εξωτερικό βρίσκονται στον ιστότοπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πληροφορίες για όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την έκδοση θεώρησης/αδείας εισόδου με σκοπό τη φοίτηση σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου, καθώς και τα έγγραφα που απαιτούνται για την έκδοση άδειας διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκονται στον ιστότοπο του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Η Νομοθεσία και οι Κανονισμοί που αφορούν στη φοίτηση σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο είναι δυνατό να διαφοροποιηθούν, γι’ αυτό οι απαιτούμενες διαδικασίες πρέπει απαραιτήτως να επιβεβαιώνονται από την Κυπριακή Διπλωματική Αποστολή της Κύπρου στη χώρα των υποψήφιων φοιτητών/τριών.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στον ιστότοπο του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.